Voor De Krijgsman gelden er geen strengere regels, daar wordt namelijk al gebouwd.
Voor De Krijgsman gelden er geen strengere regels, daar wordt namelijk al gebouwd. (Foto: Yvette de Vries)

(Bouw)plannen kunnen weer vergund worden, maar de stikstofregels zijn aangescherpt

GOO|SE MEREN Vanaf vandaag, 11 oktober, mogen er voor bouwprojecten en andere activiteiten die met stikstof te maken hebben weer vergunningen worden verleend. Zij het onder strenge voorwaarden. Door een uitspraak van de Raad van State op 29 mei jl. werden vergunningen niet meer verleend en bouwprojecten stilgelegd. In Gooise Meren lijkt het tot nu toe mee te vallen; er is door de uitspraak één aanvraag on hold gezet.  

De vergunningen kunnen dan wel weer verleend worden, maar de voorwaarden daarvoor, als het gaat om activiteiten waarmee stikstof gemoeid is, zijn flink veranderd. In de oude regeling het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mocht er achteraf natuurcompensatie plaatsvinden voor de extra stikstof die werd uitgestoten. Nu moet vooraf worden aangetoond dat de emissie en depositie afnemen of niet stijgen. En dat moet hard worden gemaakt. De uitstoot van stikstof mag zeker niet toenemen en partijen moeten zich inzetten om de uitstoot juist te verminderen. 

Geen lijst
De gemeente Gooise Meren laat weten dat er nog steeds veel onduidelijk is.  "We zitten landelijk midden in de discussie. Het kabinet zal met aanvullende maatregelen moeten komen." Pas als het hele pakket aan maatregelen bekend is - wat gebeurt er met de maximumsnelheid, de veestapel of het vliegverkeer - wordt de impact duidelijk. Overigens is de gemeente vooralsnog niet van plan om met een lijst met projecten te komen die wel of niet door zouden kunnen gaan of on hold worden gezet. Vooral omdat er nog zoveel onduidelijk is en een lijst alleen maar onrust zou geven.

Natura2000
Het stikstofbesluit had overigens alleen betrekking op projecten waarbij de extra stikstofuitstoot negatieve gevolgen heeft voor Natura2000-gebieden. Dus projecten die wel voor extra stikstof zorgen maar waarvan het bestemmingsplan al onherroepelijk is, lopen geen gevaar om stilgelegd te worden of hoeven niet aan de nieuwe regels te voldoen. Denk aan De Krijgsman (Muiden), maar daarentegen valt over projecten zoals de woningbouw op De Borgronden (Naarden) en De Bredius (Muiden) nog geen zinnig woord te zeggen. Hier zijn nog geen vergunningen voor afgegeven.

Crailo
De eventuele impact op de plannen voor Crailo is ook nog niet duidelijk Al is het voordeel daar dat ze nog volop aan het plannen maken zijn en dus kunnen inspelen op de nieuwe regels. Jan Nieuwenhuizen, directeur GEM Crailo BV: "We zijn bezig met een MER (Milieu Effect Rapportage) en daaruit moet blijken wat het effect is van de plannen voor Crailo op het milieu." Het gaat daarbij niet alleen om de uitstoot van stikstof maar ook om fijnstof en geluid. In een MER staat bijvoorbeeld hoeveel auto's er in het gebied bijkomen. Het rapport wordt begin 2020 verwacht en dan zal ook het bestemmingsplan klaar zijn.

Meer berichten